Gebiedsgerichte aanpak stikstof

Centraal in de aanpak van het stikstofvraagstuk staat de gebiedsgerichte aanpak. Brabant kent 21 Natura 2000-gebieden. Veertien daarvan zijn stikstofgevoelig. Om ruimte te geven aan ontwikkeling in Brabant, moet de neerslag (depositie) van stikstof in die natuurgebieden fors omlaag, en is het nodig dat de kwetsbare natuur sterker wordt.

In en rondom deze gebieden zetten we projecten op die bijdragen aan het verlagen van stikstofdepositie, het creëren van ontwikkelruimte, het versnellen en intensiveren van het natuurherstel en andere opgaven zoals het verbeteren van de waterhuishouding en extensivering van de landbouw.

Brabantse Natura 2000-gebieden

Bestaande projecten in Natura 2000-gebieden

In de afgelopen jaren zijn in de Brabantse Natura 2000-gebieden al diverse natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. De herstelmaatregelen zijn in samenwerking met de gebiedspartners van de gebieden opgesteld. Uitvoering zelf vindt plaats in de zogenoemde ‘trekkersgebieden’. Deze werkwijze is dus niet nieuw. Voor alle 14 stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden actualiseren we, in overleg met onze partners, de aanpak.

Meer informatie

 

Nieuwe projecten rondom Natura 2000-gebieden

Naast de bestaande projecten, verbreden we de werkwijze naar de zone rondom de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Onderdeel van deze aanpak is het aankopen van bedrijven, inclusief de vergunde stikstofruimte. In deze aanpak trekken we samen op met onze partners, zoals de waterschappen en het Rijk. Het vastgoed (grond en gebouwen) dat vrijkomt zetten we in voor bijvoorbeeld natuurdoelen. Om natuurherstel te versnellen en intensiveren én om de hoeveelheid stikstofdepositie te verlagen. We willen bovendien voorkomen dat gebouwen leeg komen te staan. Met deze nieuwe werkwijze starten we in vier gebieden:

 • Schil om het Peelvenen-gebied
 • Schil om het Ulvenhoutse Bos
 • Grenscorridor N69

In de overige stikstofgevoelige N2000-gebieden starten we zo snel mogelijk.

We stemmen de gebiedsgerichte aanpak rond stikstofvraagstukken in Natura 2000-gebieden voortdurend af met andere projecten in deze gebieden. Waar mogelijk koppelen we projecten en opgaven slim aan elkaar. Zoals aan projecten op gebied van verdroging, klimaatadaptatie, het versnellen van Natuurnetwerk Brabant en landbouw. Deze werkwijze werken we de komende periode samen met onze partners verder uit.

 

Samenwerken in Brabant

Om het stikstofvraagstuk in Brabant gezamenlijk goed aan te pakken, werken betrokkenen op verschillende manieren met elkaar samen:

 1. Op lokaal of projectniveau: per gebied of project kunnen de samenwerkingspartners verschillen.
   
 2. Op regionaal niveau: om aanbieders van stikstofruimte en initiatiefnemers die stikstofruimte vragen te ondersteunen willen we in elke Brabantse regio een aanspreekpunt aanstellen of ondersteuningsloket inrichten. Het provinciaal informatiepunt stikstof ondersteunt de aanspreekpunten met informatie en door middel van het (nog te ontwikkelen) provinciaal stikstofregistratiesysteem.
  Ook vindt op regionaal niveau afstemming met de overheden plaats tijdens de regionale Ontwikkeldagen.
   
 3. Provinciaal niveau: de provinciebrede tafel heeft als doel om op hoofdlijnen de regie te voeren over de Brabantbrede aanpak stikstof. Concreet betekent dat: het uitwisselen van kennis, informatie en signalen, zorgdragen voor afstemming tussen inhoudelijke ontwikkelingen en belangen en bovenal het monitoren van de voortgang van de aanpak stikstof in Brabant.

 

 

Cookie-instellingen