GGA Grenscorridor N69

In de Grenscorridor N69 werkt een groot aantal partijen samen aan het leefbaar houden van het gebied rond de provinciale weg N69 (Eindhoven-Valkenswaard-Belgische grens). De uitvoering van de maatregelen die nodig zijn op het gebied van natuur en water worden al gecoördineerd door Waterschap De Dommel. Het waterschap en de provincie hebben afgelopen periode verkend hoe een gebiedsgerichte aanpak stikstof in het zuidelijk deel van het gebied vorm kan krijgen. In het gebied komt de problematiek van Natura 2000 gebieden (Malpie en de Plateaux) samen met de transitie van de landbouw, het aanpakken van de verdroging en het onderzoek naar het zuidelijk deel van de N69.

Doel

Bestuurders van de provincie en het waterschap hebben besloten samen met de gebiedspartners een verkenning te starten onder leiding van een onafhankelijke kwartiermaker. Doel van deze verkenning is te komen tot  een toekomstperspectief voor het gebied waarin natuur, water en landbouw in balans zijn, een gezamenlijk gevoel van urgentie en eigenaarschap én een aanpak waar alle partners zich in kunnen vinden. 

Partners

Waterschap De Dommel en provincie Noord-Brabant. Bij een vervolg na de verkenningsfase worden andere gebiedspartijen nauw betrokken. 

Planning

Gestreefd wordt de verkenning met gebiedspartners na de zomervakantie van 2021 op te leveren. 

Cookie-instellingen