Schil om het Peelvenen-gebied (Natura 2000-gebied Deurnsche Peel)

Deurnsche Peel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het gebied rondom de Peelvenen start een procesbegeleider met een verkenning voor de gebiedsgerichte aanpak. In de zone (‘de schil’) rond dit Natura 2000-gebied liggen veel kansen om de stikstofdepositie omlaag te brengen, natuurherstel te versnellen en te intensiveren én om voldoende ruimte te creëren voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen met perspectief voor de landbouw. Waterschap Aa en Maas werkt in het gebied al nauw samen met provincie, Staatsbosbeheer en de Integrale Gebiedscommissie Peelvenen. De provincie stelt een onafhankelijke procesbegeleider aan die met de partijen in het gebied een verkenning uitvoert. De verkenning richt zich op de gewenste bestuurlijke sturing, de opgaven, kansen en ontwikkelingen in het gebied en de gewenste aanpak en organisatie. Deze verkenning levert naar verwachting relevante kennis en inzichten op voor de aanpak in andere gebieden in Brabant.

Doel

Een dalende stikstoflijn, versnelling en intensivering natuurherstel en hydrologie en voldoende ruimte voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Deelnemers verkenning

Waterschap Aa en Maas, ZLTO, gemeente Deurne, gemeente Asten, Staatsbosbeheer, de Integrale Gebiedscommissie Peelvenen en provincie Noord-Brabant.

Planning

Afronding verkenning in najaar 2020.

Cookie-instellingen